به گزارش کلش بازان فردی در بلژیک بنام  براندون در طی 4 ماه توانست لول خودرا به 300 برساند که یکی از دوستان ما در بلژیک این گونه می نویسد:

جوانی 21 ساله در بلژیک توانست سطح خودرا در بازی clash of clans به 300 برساند که این شگفتی بود برای شرکت سوپرسل که ما تصمیم گرفتیم برای مصاحبه به خانه شان برویم

بعد از مصاحبه او به ما گفت :من در سربازی  در اثر بیماری هایی مرا تا 4 ماه معاف کردند 

بعد یکی از دوستانم که این بازی را به من پیشنهاد کرد شروع به بازی کردن کردم که توانستم در طی 4 ماه سطح خودرا به 300 برسانم